WIZJA I MISJA

 

PRZEDSZKOLE NR 30 _koncepcja-pracy_2021_2026

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu realizuje własne zadania korzystając z osiągnięć nowoczesnej dydaktyki. Przedszkole zapewnia warunki dla rozwoju każdego wychowanka zgodnie z jego potencjałem, wyposaża go w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na dobre funkcjonowanie na dalszych etapach edukacyjnych. Kadra przedszkola to specjaliści  o wysokich kompetencjach i predyspozycjach do pracy z dziećmi.

Nasz absolwent to człowiek empatyczny przygotowany do dalszego kształcenia, współpracy z innymi ludźmi, ciekawy świata i otwarty na wiedzę w różnych dziedzinach życia, rozumiejący, że każdy z nas jest częścią środowiska naturalnego, ma na nie wpływ i powinien je chronić zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

MISJA PRZEDSZKOLA

Aby dojść do wizji podejmujemy szereg działań zapewniających osiągnięcie celu:

  1. Rozpoznajemy możliwości rozwojowe, predyspozycje i zainteresowania każdego dziecka.
  2. Poprzez działania metodami aktywizującymi pomagamy dzieciom rozwijać  ich potencjał oraz poszerzać horyzonty w ścisłej współpracy z rodzicami.
  3. Wdrażamy do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi i mądrego wykorzystywania najnowszych zdobyczy techniki.
  4. Dążymy do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pracownicy swoją postawą oraz działaniami edukacyjno-wychowawczymi kształtują nawyki proekologiczne i propagują zdrowy styl życia.
  5. Wspieramy rozwój emocjonalny i psychiczny dziecka, uczymy szacunku dla każdej istoty.
  6. Wychowujemy w duchu patriotycznym, uświadamiając dzieciom ich przynależność do małej i wielkiej Ojczyzny, przy jednoczesnym szacunku do innych narodów, religii, ras i kultur.