OPŁATY

1. OPŁATA ZA POBYT uzależniona jest od wieku dziecka i czasu przebywania dziecka w przedszkolu – aktualnie:

  • za godz. 8.00 do godz. 13.00 rodzice nie wnoszą żadnej opłaty (bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie)
  • poza ww czasem korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne
  • Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat , wynosi 1,14 zł. za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  • UWAGA: od 1.09.2023, zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVII/1622/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r. wysokość opłaty będzie wynosiła 1,30 zł.

ULGI I ZWOLNIENIA W OPŁATACH ZA POBYT 

wynikają z §4 Uchwały nr XV/237/VIII/2019  Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.

„1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj: Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

 3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

2. OPŁATA ZA ŻYWIENIE – od 1.09.2023 r.-  12,00 zł. za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz woda dostępna bez ograniczeń

jadłospis i informacje o żywieniu w przedszkolu TUTAJ