Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk"

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk" zlokalizowane jest w dzielnicy Jeżyce,

w samodzielnym budynku wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem, przy

ul. Michała Sobeskiego 1 (dawniej Szamotulska 75a). Przestronne sale zaopatrzone są w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne.

Przy salach są czyste i estetyczne łazienki dostosowane do potrzeb dzieci. Dysponujemy także dobrze wyposażoną salą gimnastyczną, w której odbywają się również imprezy i uroczystości przedszkolne. Przedszkole posiada ogród położony w zacisznym miejscu, z mini-boiskiem do gier zespołowych, bieżnią, urządzeniami do zabaw, ogródkiem sensorycznym.

 

Godziny pracy przedszkola: od 6.00 do 17.00.
Przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.

 

Sekretariat przedszkola czynny:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8.00-16.00
 • w środy w godz. 13.00-17.00
 • w piątki w godz. 7.00-15.00

Dyrektor Przedszkola "Mały Olimpijczyk" mgr Grażyna Erenz, ze względu na COVID, zaprasza interesantów do kontaktu mailowego lub telefonicznego, lub w sytuacjach wyjątkowych, osobistego po uprzednim umówieniu się.

Liczba miejsc w przedszkolu: 130
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25
W przedszkolu jest 6 oddziałów: 

Misie, Żabki, Koniki, Tygryski, Delfinki i Kangurki

Organizacja pracy oddziałów 2022/2023 (plik do pobrania)

 

Nasza kadra

Nauczyciele pracujący w „Małym Olimpijczyku” posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, o wymaganej specjalności.

Nauczycielki często i chętnie biorą udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc permanentnie swoje umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii. Poprzez stosowanie różnorodnych form i metod w trakcie prowadzenia zabaw i zajęć nauczycielki stymulują i ukierunkowują rozwój dzieci.

Personel administracyjno-obsługowy z zaangażowaniem wywiązuje się ze swoich obowiązków i chętnie współpracuje z kadrą pedagogiczną.

Wszystkie panie cechuje życzliwy i ciepły stosunek do dzieci.

                      

 

Nauczycielki we wszystkich grupach codziennie prowadzą zajęcia wspierające:

 • fizyczny obszar rozwoju dziecka
 • emocjonalny rozwój dziecka
 • rozwój społeczny
 • poznawczy obszar rozwoju dziecka

 

Zajęcia dodatkowe, opłacane przez Miasto Poznań:

 

 1. język angielski 3-6 latki
 2. zajęcia muzyczno-taneczne 3-6 latki
 3. religia dla dzieci 6-letnich (na wniosek rodziców)
 4. logopedia dla dzieci 4- 5- i 6-cio letnich,
 5. gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku 4-5-6 lat;

 

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 2017 r., poz. 356

Zadania przedszkola:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.