Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk"
Strona głowna  /  WIZJA I MISJA
WIZJA I MISJA

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości przedszkola wykreowanym na podstawie uznawanych przez pracowników i rodziców wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji.

 

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” w Poznaniu realizuje własne zadania sięgając do osiągnięć nowoczesnej dydaktyki. Przedszkole zapewnia warunki dla rozwoju każdego wychowanka, wyposaża go w wiedzę i umiejętności, które pozwolą  na dobre funkcjonowanie na dalszych etapach edukacyjnych. Kadra przedszkola to specjaliści o wysokich kompetencjach i predyspozycjach do pracy z dziećmi.
       Nasz absolwent to humanista, przygotowany do dalszego kształcenia, ciekawy  i  otwarty na wiedzę, dobrze radzący sobie w kontaktach z innymi osobami i problemami  odpowiednio do jego wieku.

 
 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

 Misja przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem-przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji.  

 

Aby dojść do wizji podejmujemy szereg działań zapewniających osiągnięcie celu:

 

1.     Wspieramy naturalną aktywność dzieci

2.     Współpracujemy z rodzicami

3.     Rozwijamy talenty

4.     Rozbudzamy zainteresowania dzieci

5.     Dbamy o bezpieczeństwo

6.     Zapewniamy profesjonalną opiekę

7.     Stwarzamy warunki dla rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci

8.     Zapewniamy rozwój samodzielności dzieci

9.     Współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami

  10.      Unowocześniamy sale i otoczenie przedszkola

  11.      Preferujemy zdrowy styl życia

 
 

NASZ ABSOLWENT JEST

empatyczny i przygotowany do pełnienia ról społecznych
 
samodzielny
 
odnoszący sukcesy na miarę swoich możliwości
 
dbający o własne zdrowie i bezpieczeństwo
 
aktywny i twórczy
 
ciekawy wiedzy
 
otwarty na otoczenie
 
 
PRZEDSZKOLE Z TRADYCJAMI
Przedszkole posiada własne tradycje i ceremonie, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

W naszym kalendarzu wydarzeń jest:

1)    Tydzień Olimpijski – Dzień Olimpijczyka

2)    Tydzień Sportowy – Olimpiada Przedszkolna

3)    Program edukacji regionalnej i patriotycznej

4)    Festyn Rodzinny

5)    Teatr „Rodzice – Dzieciom”

 

SPOSOBY MOTYWOWANIA DZIECI DO AKTYWNOŚCI

Ważne dla nas jest, aby w każdym  dziecku rozbudzać gotowość do aktywności, która sprawiałaby jemu radość a jednocześnie wpływała na jego wszechstronny rozwój.

Motywację dzieci opieramy na pięciu podstawowych dziedzinach inteligencji emocjonalnej:

1)    znajomość własnych emocji - samoświadomość i rozpoznawanie uczuć

2)    kierowanie emocjami - samoświadomość i samoregulacja

3)    zdolność motywowania się – koncentracja uwagi, samomotywacja, twórcza praca, samokontrola emocjonalna

4)    rozpoznawanie emocji u innych – empatia

5)    nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi – kompetencja społeczna, kierowanie emocjami innych

Motywujemy dzieci poprzez: 

pochwały; nagrody; atrakcyjne metody prowadzenia zajęć ; tworzenie przyjaznej atmosfery;  tworzenie możliwości rozwijania zainteresowań; akceptację wychowanków; wzajemny szacunek; łagodność i cierpliwość nauczyciela; aktywną postawę nauczyciela; podwyższanie wymagań; zachętę; odnajdywanie w pracy dziecka mocnych stron; pochwałę przed rodzicami; pochwałę przed grupą; poczucie bezpieczeństwa; dobrą znajomość dzieci i ich środowiska; wskazywanie wzorców osobowych; prezentację osiągnięć dzieci na szerszym forum; pozytywną rywalizację w grupie rówieśniczej; atmosferę zaufania i zrozumienia; dobrą bazę dydaktyczną.
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-08-07